AoboSir 博客

与15年前的我比,我现在是大人;与15年后的我比,我现在还是个婴儿

Git(GitHub) 002 如何在GitHub for Windows 软件上为代码库创建一个版本标签


参考网站:


要想给代码库贴标签,Github For Windows 软件上没没有这个按钮。你需要在Github For Windows 软件上打开 Git 命令行窗口,还是要使用命令行工具来完成这个工作。

Alt text

1
2
git tag -a v1.0 -m "description information"
git push origin v1.0

当你执行完git tag -a v1.0 -m "description information",想要查看一下,你可以执行:

1
git show v1.0

如果你执行完git tag -a v1.0 -m "description information",想要删除这个标签,可以执行:

1
git tag -d v1.0

Comments